http://feeds.feedburner.com/blogspot/GKoTZ
Showing posts with label -वंदे मातरम. Show all posts
Showing posts with label -वंदे मातरम. Show all posts

वंदे मातरम Vande Mataram (HD) - National Song Of india - Best Patriotic Song
वंदे मातरम,
  Vande Mataram 

National Song Of india 

वंदे मातरम्, वंदे मातरम्!
सुजलाम्, सुफलाम्, मलयज शीतलाम्,
शस्यश्यामलाम्, मातरम्!
वंदे मातरम्!
शुभ्रज्योत्सनाम् पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम्, मातरम्!
वंदे मातरम्, वंदे मातरम्॥