http://feeds.feedburner.com/blogspot/GKoTZ
Showing posts with label रूम झूम करता पधारो मारा भैरूजी. Show all posts
Showing posts with label रूम झूम करता पधारो मारा भैरूजी. Show all posts

27.11.17

रूम झूम करता पधारो मारा भैरूजी,रूम झूम करता पधारो मारा भैरूजी,
थोरा बालूडा जोवे है थोरी वाट, पधारो मारा भैरूजी
रूम झूम करता..........


मेवा नगर दादा आप विराजो,
थोरी महिमा...(2) है अपरम्पार,
पधारो मारा भैरूजी रूम झूम करता...............


हाथ मे त्रिशुल थोरे खप्पर सोहे,
थोरा डम डम...(2) डमरू आवाज,
पधारो मारा भैरूजी रूम झूम करता...............


मेवा मिठाई थोरे तेल चडे है,
थे तो भक्तो री ...(2) पुरो सब आस,
पधारो मारा भैरूजी रूम झूम करता...............


मेवाड़ ध्यावेह थोने गोडवाड ध्यावेह,
थोने ध्यावेह है...(2) आखो मारवाड़,
पधारो मारा भैरूजी रूम झूम करता...............


नाकोड़ा दरबार दादा थोरे चरने आयो हो
दादा माथा ऊपर ...(2) राखजो हाथ,
पधारो मारा भैरूजी रूम झूम करता...............


रूम झूम करता पधारो मारा भैरूजी,
थोरा बालूडा जोवे है थोरी वाट,
पधारो मारा भैरूजी रूम झूम करता..............