http://feeds.feedburner.com/blogspot/GKoTZ

18.6.16

वंदे मातरम Vande Mataram - Lata Mangeshkar

वंदे मातरम,
 Vande Mataram,
  Lata Mangeshkar,

 1.  

 2. वन्दे मातरम्
  सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्
  सस्य श्यामलां मातरंम् .
  शुभ्र ज्योत्सनाम् पुलकित यामिनीम्
  फुल्ल कुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
  सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम् .
  सुखदां वरदां मातरम् ॥
  सप्त कोटि कण्ठ कलकल निनाद कराले
  द्विसप्त कोटि भुजैर्ध्रत खरकरवाले
  के बोले मा तुमी अबले
  बहुबल धारिणीम् नमामि तारिणीम्
  रिपुदलवारिणीम् मातरम् ॥
  तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि ह्रदि तुमि मर्म
  त्वं हि प्राणाः शरीरे
  बाहुते तुमि मा शक्ति,
  हृदये तुमि मा भक्ति,
  तोमारै प्रतिमा गडि मन्दिरे-मन्दिरे ॥
  त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
  कमला कमलदल विहारिणी
  वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्
  नमामि कमलां अमलां अतुलाम्
  सुजलां सुफलां मातरम् ॥
  श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषिताम्
  धरणीं भरणीं मातरम् ॥